• English
  • Polski

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej powstało w 1989 r. jako organizacja pozarządowa z inicjatywy naukowców z wiodących uczelni w Polsce przy wsparciu Komisji Europejskiej. Od pierwszych lat swojej działalności PECSA jest aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia European Community Studies Association (ECSA), reprezentując w jego strukturach polskie środowisko akademickie zainteresowane różnymi aspektami procesu integracji europejskiej. Misją PECSA jest promocja badań oraz nauczania w zakresie szeroko pojmowanej problematyki Unii Europejskiej (UE).

Konferencja zaplanowana na maj 2015 r. stanowi kontynuację projektu pt. „European Integration Process in the New Regional and Global Settings (EUintegRATIO)”, w ramach którego w dniach 19–20 października 2011 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tym samym tytułem jako flagowe wydarzenie Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej były organizatorami konferencji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły zarówno instytucje krajowe, jak i europejskie, w tym: Parlament Europejski, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wśród instytucji współfinansujących konferencję znalazły się: Komisja Europejska w ramach 7 Programu Ramowego, Narodowy Bank Polski, Fundacja Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z rezultatów projektu EUintegRATIO była publikacja książkowa w języku angielskim pt. „European Integration Process in the New Regional and Global Settings”, która została wydana w 2012 r. pod redakcją Ewy Latoszek, Ireny E. Kotowskiej, Alojzego Z. Nowaka i Andrzeja Stępniaka.

Organizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta i Katedrą Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH), Uniwersytetem Warszawskim (Centrum Europejskim i Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW) i Uniwersytetem Gdańskim (Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG) przy wsparciu Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (ECSA-World), Europejskiej Akademii Dyplomacji (EAD) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS). Konferencja EuInteg jest realizowana w ramach działania Jean Monnet Information Project „Policy Debate with Academic World” Programu Erasmus+ Komisji Europejskiej. Jednocześnie są to obchody 25. rocznicy utworzenia Stowarzyszenia PECSA.

Konferencja jest także organizowana w ramach projektu „Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych”.  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS4/00309.

Konferencja została objęta wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego, a także patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto patronatu wydarzeniu udzieliły Związek Banków Polskich i Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

W konferencji weźmie udział wielu znamienitych gości z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych i branżowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne angielski-polski polski-angielski. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Erasmus+, a także przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.