• English
  • Polski

Polityka konkurencji Unii Europejskiej w warunkach globalizacji gospodarki światowej

Globalizacja a integracja
27 November 2014

 

Globalizacja a integracja

Warunkiem globalizacji a jednocześnie jej skutkami jest ujednolicenie mechanizmów ekonomicznych funkcjonowania rynków narodowych i międzynarodowych. Bez zbliżenia tych mechanizmów globalizacja nigdy nie zostałaby zapoczątkowana. Z drugiej strony bez globalizacji niemożliwe byłoby ukształtowanie jednolitego w skali świata mechanizmu funkcjonowania gospodarki światowej. Przejawem globalizacji jest integracja regionalna stanowiąca formę przejściową między gospodarowaniem w skali jednego państwa i w skali globalnej. W tym rozumieniu integrację i globalizację można traktować jako zjawiska komplementarne. Jak podkreśla P. Bożyk, integracja jest ograniczoną terytorialnie globalizacją „na zamówienie” zainteresowanych państw.

Cele polityki konkurencji Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej, jako organizacji międzynarodowej, polityka konkurencji odgrywa decydującą rolę dla realizacji celów integracji gospodarczej państw członkowskich. Jest ona naturalną konsekwencją zasad dotyczących wolnego handlu w ramach jednolitego rynku europejskiego. Zasady konkurencji zostały wdrożone przez Komisję Europejską, która wspólnie z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Podstawą prawną funkcjonowania polityki konkurencji są przede wszystkim przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Protokół (nr 27) w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji, rozporządzenie (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz Protokół (nr 26) w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, a także art. 36 Karty praw podstawowych. Prawo wspólnotowe dąży do ochrony wspólnego rynku i stymuluje konkurencję w obrębie szerokiego obszaru ekonomicznego.

Organy kontroli przestrzegania zasad konkurencji UE

Państwa członkowskie w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Konwencji dotyczącej wspólnych organów Wspólnot Europejskich wyznaczyły uprawnienia kontrolne Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Trybunałowi Sprawiedliwości, Sądowi I Instancji i Komisji. Parlament Europejski jest najczęściej zaangażowany w tworzenie prawa konkurencji jedynie poprzez procedurę konsultacji. Z tego względu jego wpływ jest ograniczony w porównaniu do wpływu Komisji Europejskiej i Rady.

Polityka konkurencji UE wobec państw trzecich

Połączenie przemyślanej interwencji rynkowej, uwzgledniającej i promującej w długim okresie ducha konkurencji z coraz powszechniejszą liberalizacją zmonopolizowanych dotychczas sektorów wyznacza kierunek działań podejmowanych na gruncie międzynarodowej harmonizacji prawa i polityki konkurencji. Unia Europejska zapewniła zakres stosowania swoich przepisów dotyczących konkurencji za pośrednictwem licznych porozumień dwustronnych, umowy o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego z państwami EFTA, jak i Układów Stowarzyszeniowych, zawartych między innymi z państwami Europy Środkowej i Wschodniej (Układy Europejskie). Efektem podpisywania umów z państwami trzecimi o strefach wolnego handlu jest wzrost unijnej konkurencyjności w globalnej gospodarce. Utworzone strefy wolnego handlu mają na celu zwiększenie możliwości eksportowych producentów unijnych. W praktyce, mają one także na celu zapewnienie korzystnych warunków dla sprzedaży unijnych towarów i usług na rynkach poza Unią Europejską. Negocjacje umów o wolnym handlu są prowadzone z wybranymi partnerami, natomiast o ich wyborze decyduje np. potencjał rynków, czy poziom ochrony unijnych towarów. Obecnie Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich negocjuje umowy z następującymi krajami/regionami: z USA (The Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP.

Szerzej na temat funkcjonowania polityki konkurencji UE w artykule E. Latoszek, A Kłos, „The European Union competition policy in under conditions of globalization of the global econom” [w:] „Facing the Challenges in European Union. Rethinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth”, pod red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Pachockiej, A. Kłos, E. Osuch-Rak, Elipsa, Warsaw, 2015

All news

25 years of Polish transformation
28 June 2015
Martin Holland's profile
7 May 2015

‎EuropeanStudies‬ are also present at Antipodes. At ‪EuInteg‬ conference Asia&Pacific branch of academic researches about EU will be represent by Martin Holland, professor from New Zealand! His profile

Latvian EU presidency
5 May 2015

Latvia is taking the presidency of European Union till the end of June. The article wrtitten by one of EuInteg organisers Marta Dobrzycka.

Anniversary of Polish European Integration
1 May 2015

Polish Foreign Office has prepared brief summary, concerning results of 11 years in EU: raport MSZ

New sphere of Foreign Office's activity
27 April 2015

In international relations public diplomacy is the communication with foreign publics to establish a dialogue designed to inform and influence. It is practiced through a variety of instruments and methods ranging from personal contact and media interviews to the internet and educational exchanges. Broader info

Pages